Úvodní strana » Sanace a likvidace azbestu » O sanaci a likvidaci azbestu

O sanaci a likvidaci azbestu

Kde se azbest vyskytuje

Azbest se může ve stavebních objektech vyskytovat na celé řadě míst:

  • ve stoupačkách - azbestocementové roury kanalizačního nebo odvětrávacího potrubí,

  • v plášti budovy - tzv. boletické panely s azbestovými deskami,

  • jako těsnění na přírubách potrubí - azbestové šňůry či plochá těsnění,

  • na střeše - nejen střešní krytina Eternit, ale i některé asfaltové pásy s obsahem azbestu,

  • jako protipožární ochrana ocelových konstrukcí - protipožární azbestové nástřiky a desky, atd.

Na trh byly v minulosti výrobky obsahující azbest uváděny pod mnoha obchodními názvy, např. azbestové desky Ezalit, Izomin, Dupronit, Lignát, atd. nebo protipožární nástřiky Limpet či Pyrotherm.

Způsoby odstraňování azbestu

Odstraňování azbestu z budov a zařízení se provádí zásadně v tzv. kontrolovaném pásmu. Podle charakteru prací se jedná buď:

  • o uzavřené kontrolované pásmo, v němž práce probíhají za stálého udržování tlakové diference („podtlaku“),
  • anebo o otevřené kontrolované pásmo (nejčastěji při provádění demontáží střešních krytin).

Ve všech případech jde však o prostor, v němž jsou uplatňována zvláštní režimová opatření. Práce s azbestem v kontrolovaném pásmu přitom provádějí pouze pracovníci vybavení odpovídajícími ochrannými prostředky, jejichž expozice azbestu je zaznamenávána a kteří pravidelně procházejí lékařskými prohlídkami pro pracovníky zacházející s azbestem.

V uzavřeném kontrolovaném pásmu je v průběhu prací s azbestem vzduch filtrován odsavači vybavenými odpovídajícími hepafiltry, schopnými zachytávat respirabilní azbestová vlákna. Zároveň činnost těchto odsávacích zařízení zajistí vytvoření odpovídající tlakové diference, zabraňující odletu azbestových vláken mimo prostor kontrolovaného pásma.

Ošetření materiálu

Pro ošetření materiálů s obsahem azbestu při jejich sanaci, demontáži a likvidaci se kromě jiného využívá technologie encapsulace (zapouzdření) jednotlivých azbestových vláken či jejich skupin, která zabraňuje uvolňování respirabilních vláken. Právě uvolněná poletující respirabilní azbestová vlákna mohou při vdechnutí způsobit smrtelná onemocnění.

Pro encapsulaci jsou naší společností používány produkty americké firmy H.B. Fuller pod výrobní značkou Foster. Jedná se o certifikované a dlouhodobě s úspěchem používané produkty.

Azbestový materiál, který je encapsulačními prostředky ošetřen lze pak bez zvýšeného rizika kontaminace demontovat a odstranit. V některých případech lze materiál s obsahem azbestu po ošetření encapsulantem ve stavebním objektu nebo zařízení dokonce ponechat. Podle charakteru prováděných prací se pak liší druh použitého encapsulantu.

Závěrečná kontrola

Nejen kvalita použitých přípravků, ale i celková kapacita odsavačů a vysavačů společnosti Ekostar umožňuje bezpečnou sanaci i většího počtu rozsáhlých objektů zároveň. Naši pracovníci mají navíc v oblasti práce s azbestem mnohaleté zkušenosti.

Úspěšnost sanace a odstraňování azbestu lze ověřit závěrečným zjištěním koncentrace respirabilních azbestových vláken v ovzduší, tedy odběrem vzorků vzduchu a jejich analýzou v laboratoři. Společnost Ekostar spolupracuje při provádění těchto kontrolních zjištění vždy pouze s organizacemi, které jsou pro takový odběr vzorků i jejich analýzu akreditovány.